Vilkår og betingelser

Definition

 1. Ved vikarydelse forstås en opgave, hvor en eller flere udvalgte vikarer, som er ansat af LUBI-Vikar APS stilles til rådighed for kunden
  med henblik på at arbejde under kundens opsyn og ledelse.
 2. Ved vikaraftale forstås den mellem LUBI-Vikar APS og kunden indgåede aftale om vikarydelser.
 3. Ved ordrebekræftelse forstås den af LUBI-Vikar APS til kunden afgivne bekræftelse på vikariatet via e-mail eller almindeligpost.
 4. Ved vikariat forstås den specifikke opgave hos kunden, som den pågældende ordrebekræftelse omfatter.
  Ydelser og omfang
 5. LUBI-Vikar APS skal levere vikarydelser til kunden og på kundens opfordring stille vikaren/vikarerne til rådighed for kunden på baggrund
  af LUBI-Vikar APS kendskab til den pågældende vikars kvalifikationer, færdigheder og kompetencer.
 6. Parterne forpligter sig til at handle i overensstemmelse med principperne om god tro og rimelighed og skal samarbejde med hinanden,
  så længe nærværende kontakt overholdes og er gyldig.
 7. Disse almindelige vilkår og betingelser er gældende for alle ordrebekræftelser og aftaler, som LUBI-Vikar APS henholdsvis tilbyder og
  indgår med kunden vedrørende vikariater, try & hire mv.
  Periode
 8. Vikaraftalen eller ordrebekræftelsen træder i kraft og er gældende i den i vikaraftalen eller ordrebekræftelsen anførteperiode.
 9. Alle vikaraftaler har et kontraktnummer. Dette nummer anvendes mellem LUBI-Vikar APS og kunden, når vikariatet forlænges ud over
  den aftalte periode. Ved kundens skriftlige bekræftelse af et kontraktnummer, bekræftes samtidigt vikaraftalens indhold og vilkår samt
  dennes forlængelse.
 10. Kundens opsigelsesvarsel i forhold til et vikariat følger altid LUBI-Vikars opsigelsesvarsel over for den pågældende vikar. Varslet er
  således til enhver tid afhængig af, hvilken overenskomst der gældende for vikaren.
  Aflønning og pris
 11. Kunden skal forud for vikaraftalens ikrafttræden give LUBI-Vikar APS alle relevante oplysninger, herunder en nøjagtig beskrivelse af
  funktion, krav til kvalifikationer, arbejdstidspunkter, løn, satser, tillæg, pension, løn under sygdom, arbejdstidens længde, arbejdssted,
  overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, feriefridage, arbejdsbetingelser og gældende overenskomst(er) lokalaftaler og lign.
 12. LUBI-Vikar APS fastsætter prisen på baggrund af ovenstående oplysninger. Kunden skal straks informere LUBI-Vikar APS, og senest 2
  dage fra modtagelsen af denne vikaraftale, hvis de i oplægget noterede oplysninger er ufuldstændige eller ukorrekte, eller hvis niveauet
  for vikariatet ikke svarer til det arbejde, som vikaren faktisk udfører.
 13. LUBI-Vikar APS er berettiget til at regulere vikarens aflønning og prisen fra dag til dag, hvor vikaren påbegyndte vikariatet i henhold til
  de korrekte oplysninger. LUBI-Vikar APS vil kunne få godtgjort ekstra omkostninger hos kunden, herunder ekstra betaling og evt. bøde
  til vikaren.
 14. Kunden skal informere LUBI-Vikar APS om alle skattepligtige goder, som ydes til vikaren, idet LUBI-Vikar APS som arbejdsgiver står for
  indberetning af disse til skattemyndighederne.
  Kundens forpligtelser og ansvar
 15. LUBI-Vikar APS skal gøre opmærksom på, at kunden som følge af Vikarloven har følgende forpligtelser overfor vikaren:
 • Kunden skal informere vikaren om ledige stillinger hos kunden for eksempel via opslag et passende sted i virksomheden eller via
  intranet.
 • Vikaren skal have adgang til kundens kollektive faciliteter og goder, for eksempel kantine, børnepasning, frugtordning,
  massageordning, parkeringsplads, hjemmearbejdsplads, transportfaciliteter, adgang til motionsrum eller lignende på lige vilkår
  med kundens egne ansatte. Det gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling objektivt kan begrundes, f.eks. hvis det vil være
  uforholdsmæssigt udgiftskrævende eller forbundet med betydelig praktiske vanskeligheder. Der gælder de samme anciennitetskrav
  vedr. de kollektive goder, som der måtte gælde i forhold til kundens egne ansatte. Kunden skal informere
  lønmodtagerrepræsentanterne om virksomhedens brug af vikarer.
 • Kunden har den daglige instruktionsbeføjelse overfor vikaren, og vikaren er underlagt kunden arbejdsreglement, opsyn og ledelse.
  Kunden er forpligtet til at sikre, at vikaren er dækket af kundens ansvars- og arbejdsskadeforsikring.
 1. Eftersom vikaren arbejder under kundens opsyn og ledelse, er kunden alene erstatningsansvarlig for eventuelle skader, der måtte blive
  begået af vikaren over for kunden selv eller tredjemand.
  Betaling og fakturering
 2. Betaling for søn- og helligdage, overtid, forskudt arbejdstid og overarbejde sker i henhold til gældende overenskomst for vikariatet.
 3. Fakturering vil ske ugentligt. Kunden skal betale inden for 8 dage fra faktureringsdatoen. Enhver overskridelse af betalingsfristen udgør
  misligholdelse fra kundens side, hvorpå det forfaldne beløb uden yderligere meddelelse tilskrives morarente på 2 % pr. påbegyndt
  måned. LUBI-Vikar APS forbeholder sig ret til at kræve yderligere erstatning.
 4. Mindste honorar for vikariatet er 4 timer pr. dag pr. vikar.
  LUBI-Vikars forpligtelser og ansvar
 5. LUBI-Vikar APS leverer sine ydelser professionelt og med den største omhu.
 6. LUBI-Vikar APS tilstræber i enhver henseende, at alle oplysninger vedr. vikaren er rigtige og fuldstændige. Såfremt vikaren mod
  forventning og i ond tro har givet urigtige og ufuldstændige oplysninger, er LUBI-Vikar APS ikke ansvarlig for de følger dette måtte have.
 7. LUBI-Vikar APS forpligter sig til at handle i overensstemmelse med principperne om god tro og rimelighed og skal samarbejde med
  kunden, så længe nærværende kontrakt overholdes og er gyldig. Kunden skal straks informere LUBI-Vikar, hvis LUBI-Vikar misligholder
  sine forpligtelser eller ikke opfylder nærværende aftale, mindst 3 måneder efter at en sådan misligholdelse er blevet konstateret. LUBIVikar skal holdes ansvarlig for evt. skade, der måtte opstå som et direkte resultat af en sådan misligholdelse eller manglende
  overholdelse fra LUBI-Vikars side. LUBI-Vikars erstatningsansvar kan dog ikke overstige summen af det af kunden betalte vederlag i
  henhold til den ordrebekræftelse, der ligger til grund for et sådant krav, og senest 3 måneder herefter. Erstatning for indirekte tab og
  følgeskader er udelukket.
  Vikaraftalens fuldstændighed, overdragelse, lovvalg og værneting
 8. Enhver ændring og ethvert tillæg til disse almindelige vilkår og betingelser skal indeholdes i vikaraftalen, ligesom også alle mundtlige
  eller telefonisk afgivne bekræftelser skal bekræftes skriftligt for at være bindende.
 9. LUBI-Vikar APS kan (uden kundens samtykke) overdrage sine tilgodehavender i medfør af vikaraftalen tiltredjemand.
 10. Disse vilkår og betingelser, såvel som enhver vikaraftale eller anden aftale om vikarydelser i medfør heraf, er underlagt dansk ret, med
  undtagelse af dansk rets bestemmeler om lovvalg. Eventuelle tvister mellem parterne indbringes for Køge Byret som eksklusivt
  værneting i første instans.
  Kundens oplysningspligt overfor LUBI-VikarAPS
 11. Med vikarloven er alle vikarbureauer i Danmark blevet pålagt en række forpligtelser i forhold til vikarbureau vikarers vilkår. Dette
  skærper behovet for, at kunden påser, at vikarbureauet bliver fuldt oplyst om en række vilkår, der gælder hos kunden. Omfanget af
  oplysningspligten afhænger af, om LUBI-Vikar APS og/eller kunden har overenskomst på det område, som vikaren udsendes på. Dette
  uddybes nedenfor.
  Overenskomstforhold
  27.
  a. LUBI-Vikar APS har pt. overenskomst på følgende områder:
  • Industrien Overenskomst – DI
  Indenfor ovennævnte overenskomsts område, kræver loven ikke, at vikarbureauet ligebehandler i forhold til kundens vilkår. LUBI-Vikar
  APS kan – som klart udgangspunkt – nøjes med at følge bureauets egne overenskomster.
  Kunden bedes dog oplyse, hvis kunden selv har en overenskomst eller lokalaftale, som indeholder vilkår, som kunden har pligt til at følge
  i forhold til ind lejede vikarer, således at LUBI-Vikar APS også kan tage hensyn til kundens overenskomstmæssige forpligtelser. Det kan
  eksempelvis dreje sig om Industriens Overenskomst. LUBI-Vikar APS forbeholder sig ret til at regulere prisaftalen mv. i
  overensstemmelse hermed.
  b. Såfremt vikariatet ikke omfattes af ovennævnte overenskomster, og kunden har overenskomst/lokalaftale/kutyme, som omfatter det
  pågældende arbejde, er kunden forpligtet til at påse, at LUBI-Vikar APS modtager kopi af disse og/eller en fyldestgørende beskrivelse af
  indholdet af disse for så vidt angår regler om løn, arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie og
  helligdage. Dette orienteringskrav er en følge af, at der gælder et ligebehandlingsprincip i vikarloven, således at LUBI-Vikar APS er
  forpligtet til at give vikaren mindst samme vilkår på de nævnte områder, som hvis vikaren havde været direkte ansat hos kunden til at
  udføre samme arbejde.
  c. Såfremt hverken LUBI-Vikar APS eller kunden har overenskomst og/eller lokalaftale, der dækker det pågældende arbejde, indebærer
  ligebehandlingsprincippet, at der skal ske ligebehandling i forhold til eventuelle andre bindende generelle bestemmelser hos kunden, f.
  eks. kutymer. Derfor er kunden forpligtet til at påse, at LUBI-Vikar APS modtager fyldestgørende information om indholdet af disse for
  så vidt angår regler om løn, arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie oghelligdage.
  d. I de situationer, hvor ligebehandlingsprincippet skal overholdes, jf. pkt. 28b og 28c skal kunden også oplyse derom, hvis kunden har
  særlige regler om:
  • Beskyttelse af gravide eller ammende kvinder, f.eks. betaling i forbindelse med barselsrelateret fravær frem til og med 14.
  uge efter fødslen.
  • Beskyttelse af børn og unge
  • Ligebehandling af mænd og kvinder eller
  • Bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race, etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel
  orientering.
  Idet LUBI-Vikar APS også i forhold til sådanne vilkår er forpligtet til at iagttage et ligebehandlingsprincip i forhold til vikarerne
  e. Kunden er forpligtet til straks at oplyse LUBI-Vikar APS om ændringer i kundens overenskomstforhold mv. jf. oplysningsforpligtelserne i
  pkt. 28 a,b,c og d. Herunder, men ikke begrænset til, overenskomstdækning af yderligere arbejdsområder, overenskomstfornyelser samt
  ændringer i øvrigt af eksisterende overenskomster, lokalaftaler, kutymer mv. samt særlige regler af relevans for arbejde udført af vikarer
  fra LUBI-Vikar APS.
  Følger af manglende/mangelfuld opfyldelse af kundens oplysningspligt overfor LUBI-Vikar APS
 12. LUBI-Vikar APS priser er udarbejdet ud fra oplysningerne om ovenstående punkter 28 a-d. Hvis kunden ikke har givet korrekte og
  fyldestgørende oplysninger i overensstemmelse med pkt. 28, forbeholder LUBI-Vikar APS sig ret til at regulere de aftalte priser i forhold
  til det fremadrettede samarbejde i overensstemmelse hermed.
  Ved ændringer i kundens overenskomstforhold mv. som nævnt i pkt. 28e forbeholder LUBI-Vikar APS sig ligeledes ret til at regulere de
  aftalte priser i forhold til det fremadrettede samarbejde i overensstemmelse hermed.
  I det omfang kunden ikke har afgivet korrekte eller fyldestgørende oplysninger i overensstemmelse med pkt. 28, og LUBI-Vikar APS som
  følge heraf måtte blive påført omkostninger (fx bøde, godtgørelse og/eller efterbetaling til vikaren), kan LUBI-Vikar APS kræve sådanne
  omkostninger betalt af kunden.
Rul til toppen